Αναζητηση
Τα Κουκούλια
Πολιτιστικός Σύλλογος Κουκουλίων, υπηρετώντας τον πολιτισμό και τον τόπο μας. "Η Ιστοσελίδα του Συλλόγου μας λειτουργεί από το 1999"
 • «1999-2021» 22 χρόνια λειτουργίας ιστοσελίδας του συλλόγου μας – 22 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο διαδίκτυο
 • Τοπικοί οργανισμοί – σύλλογοι

  «Αδελφότης Αλληλοβοηθείας Κουκουλιστινών»

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
  «Αδελφότης Αλληλοβοηθείας Κουκουλιστινών»

  Ιδρύθηκε το έτος 1931 και έχει έδρα τα Κουκούλια Άρτας
  Τηλ. Επικοινωνίας 26850-51462

  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
  Της εν Κουκουλίοις “τέως Δήμου Αγνάντων” Αδελφότητος περί Ιδρύσεως, σκοπού του Σωματείου
  Άρθρον 1ο
  Ιδρύεται εν Κουκουλίοις Σωματείον υπό την Επωνυμίαν «Αδελφότης αλληλοβοηθείας Κουκουλιστινών» με έδραν το χωρίον Κουκούλια.

  Άρθρον 2ο
  «Σκοπός αυτής:
  1) Η περίθαλψης αναλόγως των πόρων, της των απόρων, διά της δωρεάν παροχής φαρμάκων, επισκέψεων ιατρικών, βιβλίων και γραφικής ύλης εις απόρους μαθητάς και η χορήγησης μικράς προικός 100-200 δραχμών, εις τα εν ώρα γάμου πτωχά κορίτσια.
  2) Η ίδρυσις η λειτουργία πρακτικής υφαντικής σχολής διά προσκλήσεως ειδικής υφαντρίας.
  3) Η κατασκευή έργων, ήτοι δρόμων πλατειών και δεξαμενών εντός του χωρίου.
  4) Η παροχή υποτροφίας εις μαθητήν εκ Κουκουλίων, έχοντα άμεπτον διαγωγήν και αριστεύσαντα κατά τας απολυτηρίους εν Γυμνασίω εξετάσεις. Κανονίζεται δε η υποτροφία αύτη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητος και υπό του αυτού Συμβουλίου υποδεικνύεται υποτρόφω και ο κλάδος της επιστήμης τον οποίο οφείλει να ακολουθήσει.
  5) Η διάδοσις εκλεκτών ποικιλιών οπωροφόρων δένδρων και η προμήθεια καλών σπόρων σιτηρών, βαμβακοσπόρου κλπ.
  6)Η τακτική ετήσια εκτέλεσης τριών γενικών μνημοσύνων υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων συγγενών της Αδελφότητος, εν χρόνω οριζομένω υπό του έκτοτε Διοικητικού Συμβουλίου. Των ευεργητιμένων των των παραγράφων της 1ης έως 5ης και 6ης θέλουσιν απολαύση πάντες οι τακτικώς καταβάλλοντες την εισφοράν των, έστω και αν δεν κατάγονται εκ Κουκουλίστοις».
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Αδελφότητα από της ιδρύσεώς της  μέχρι σήμερα  κάθε χρόνο την «Κυριακή της Ορθοδοξίας» τελεί το ετήσιο μνημόσυνο «Υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων συγγενών της Αδελφότητος».
  ………………………………………………………………………………………….
  Άρθρον 32ο
  …………………………………………………………………………………………
  Το παρόν καταστατικόν συνταχθέν σήμερον την 26ην του μηνός Νοεμβρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού τριακοστού πρώτου (26 Νοεμβρίου 1931).
  Το παρόν αναγνωσθέν υπογράφεται ως έπεται:
  Γεώργιος Κ. Ζαχαρής
  Αναγνώστης Α. Φαρμάκης
  Αναγνώστης Δ. Παπαδημητρίου
  Νικόλαος Δ. Καράμπαλης
  Βασίλειος Αθ. Καράμπαλης
  Λάμπρος Γ. Πολύζος
  Χρήστος Δ. Νουχανιάρης
  Βασίλειος Κ. Παπαδιάς
  Κων/νος Γ. Καράμπαλης
  Χαράλαμπος Δ. Καράμπαλης
  Βασίλειος Δ. Τσουβάλας ή Παρδάλης

   

  line2

  error

  Σας άρεσε η σελίδα μας? Ακολουθήστε μας και εδώ !😀